BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 oraz art. 30 prawa budowlanego budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.


Pojawiły się jednak poważne wątpliwości interpretacyjne, gdyż instalacje wewnętrzne nie składają się tylko z tych "wewnątrz budynku", ale także z odcinków znajdujących się na zewnątrz - pomiędzy budynkiem a przyłączem. Aby rozwiać wątpliwości Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał opinię dotyczącą tego przepisu, w której stoi na stanowisku, że ustawodawca miał na myśli całe instalacje wewnętrzne - łącznie z odcinkami znajdującymi się poza budynkiem.


Projekt budowlany bez projektów instalacji

Skoro na budowę instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie potrzeba ani pozwolenia ani zgłoszenia część rysunkowa projektu budowlanego nie musi (choć może) zawierać ww. instalacji (potwierdza to również opinia GINB).
Warto jednak pamiętać o tym, że zwolnienie inwestycji z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia nie powoduje, że nie trzeba spełnić wymagań określonych w innych przepisach. Do realizacji instalacji zastosowanie mają wymagania wskazane m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dodam jeszcze, że moim zdaniem w projekcie powinna znaleźć się choćby krótka jednozdaniowa informacja na temat tego w jakie instalacje budynek będzie wyposażony. Wynika to z definicji obiektu budowlanego (budynek (...) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem).


Ważne informacje

Wyjaśnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie stanowią wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej, niemniej jednak zawierają wytyczne, którymi organy powinny się kierować.

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.


Aktualizacja: 06.11.2015
W dniu 06.10.2015 r. ukazała się nowa interpretacja GINB w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych w projektach budowlanych. W zasadzie nie wnosi ona nic nowego. Potwierdzono to co we wcześniej opinii - że projekty instalacji wewnętrznych nie wymagających pozwolenia na budowę nie muszą znaleźć się w projekcie budowlanym. Dodano natomiast informację, że to projektant decyduje, czy jest konieczność dołączenia ww. instalacji do projektu budowlanego. Wskazano również, że przepis art. 29 ust. 1 pkt 27 odnosi się zarówno do budynków istniejących jak i nowo budowanych.

Aktualizacja: 30.01.2016
Budowa instalacji wewnątrz budynku - ciąg dalszy interpretacji


Aktualizacja: 15.12.2016
Budowa instalacji wewnętrznych – znowu zmiany. Czy tym razem wszystko już będzie jasne?

Etykiety: , , , , ,